Aktuality

Pozvánka

 11.11.2016

STAROSTKA OBCE SUCHÉ

P O Z V Á N K A

V zmysle §  13 odst. 4 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a m

riadne zasadanie obecného zastupiteľstva na

deň  11.11. 2016 / piatok / o 17,00 hod.

v zasadačke obecného úradu.


PROGRAM

X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Suchom dňa 11.11.2016

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  3. Voľba návrhovej komisie
  4. Kontrola plnenia uznesení
  5. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2015
  6. Zmena rozpočtu na rok 2016
  7. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly
  8. Vyhodnotenie osláv 750. výročiai
  9. Diskusia
  10. Záver
Pozvánka
07 / 11 / 2016

Pozvánka

zasadanie obecného zastupiteľstva


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Suché - Svieti.com

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2016