Aktuality

Pozvánka

 19.11.2019

Starostka obce Suché

                                                                                  P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

                                                      z v o l á v a m

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Suchom na 

                                    deň 22.11.2019 / piatok/ o 18,00 hod.

v zasadačke obecného úradu.

                                          Program:

                                                   1/ Otvorenie

                                                   2/ Určenie overovateľa a zapisovateľa zápisnice

                                                  3/ Kontrola plnenia uznesenia

                                                  4/ Majetkoprávne veci

                                                  5/ Výzvy MAS DUŠA

                                                  6/ Rôzne 

                                                  7/ Záver

                                                                                                                               Jarmila Lopatová

                                                                                                                                starostka obce

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Suché - Svieti.com

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2021