Zmenšiť textZväčšiť text

Výzva na spoluprácu na ochranu zdravia ľudí

 19.03.2020

Výzva na spoluprácu na ochranu zdravia ľudí

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.03.2020 pandémiu ochorenia COVID-19. Následne vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa a  dňa 15.03.2020 schválila núdzový stav pre zdravotnícke zariadenia.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opatrením pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2567/2020 zo dňa 12.03.2020 nariadil konkrétne opatrenia účinné od 7:00 hod. dňa 13.03.2020 z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie. Tieto opatrenia boli zverejnené verejnou vyhláškou a je nevyhnutné ich priebežne rešpektovať. Nerešpektovanie opatrenia je priestupkom, za ktorý sa ukladá pokuta do výšky 1659 €. Predmetné opatrenie je v plnom znení  zverejnené aj na úradnej tabuli a webe RÚVZ na tejto adrese:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia_12.03.2020_karantena.pdf

Vzhľadom na skutočnosť, že od 13.03.2020 došlo k návratu osôb zo zahraničia domov aj v našej obci, opakovane Vám pripomíname vyššie uvedené opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2567/2020 zo dňa 12.03.2020, aby sa zabránilo prípadným porušeniam domácej izolácie:

 „Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 13.03.2020 po 7:00 hod. vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní a musia telefonicky kontaktovať svojho všeobecného lekára pre dospelých a u detí lekára pre deti a dorast“.

V prípade, že budú prijaté ďalšie opatrenia, budeme vás o nich informovať.


Zoznam aktualít: