Zmenšiť textZväčšiť text

Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb

 26.03.2019

 Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb

   Na dosiahnutie tohto cieľa využívať koordinovaný postup všetkých poskytovateľov sociálnych služieb v obci, s efektívnym využitím ich súčasných personálnych a finančných kapacít a so zameraním sa na získanie všetkých dostupných finančných zdrojov, vrátene prehodnotenia priorít obecného rozpočtu smerom k navýšeniu v oblasti sociálnych služieb, aby boli v súlade záujmom a potrebami cieľových skupín v komunite obce.

Priority rozvoja sociálnych služieb v obci Suché

Priorita č. 1

Terénna opatrovateľská služba

AKTIVITY

 • Zabezpečenie  sociálnej služby pre obyvateľov so zreteľom na ich zotrvanie v domácom prostredí
 • Aktivity smerujú k skvalitneniu životnej úrovne,  k vytvoreniu podmienok pre plnohodnotný spoločenský a kultúrny rozvoj cieľovej skupiny a na zlepšenie medziľudských vzťahov.

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA

2019 – 2023

REALIZÁTOR

Zodpovedná osoba

 • Obec Suché
 • Košický samosprávny kraj
 • Registrovaný subjekt

Priorita č. 2

Sociálna služba v zariadení

AKTIVITY

 • Zabezpečenie pobytovej sociálnej služby v registrovanom zariadení VÚC

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA

2019 – 2023

REALIZÁTORI/PARTNERI

Zodpovedná osoba

 • Obec Suché
 • Košický samosprávny kraj
 • Registrovaní subjekt

Priorita č. 3

Stravovanie starších a odkázaných osôb, vrátane detí

AKTIVITY

 • Zabezpečenie možnosti  stravovania
 • Zabezpečenie finančnej podpory stravovania
 • Zabezpečenie potravinovej pomoci

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA

2019 – 2023

REALIZÁTORI/PARTNERI

Zodpovedná osoba

 • Obec Suché
 • Registrovaný subjekt
 • ÚPSVaR Michalovce

Priorita č. 4

Integrácia detí vo výchovno–vzdelávacom procese

AKTIVITY

 • Individuálny prístup pri integrácií detí vo vyučovacom procese so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo s nadaním
 • Zabezpečenie asistenta učiteľa

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA

2019 – 2023

REALIZÁTORI/PARTNERI

Zodpovedná osoba

 • Obec Suché
 • MŠ a ZŠ

Priorita č. 5

Spoločensky neprispôsobivé osoby

AKTIVITY

 • Osobitný príjemca dávky
 • Začlenenie spoločensky neprispôsobivých osôb do spoločenského života

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA

2019 – 2023

REALIZÁTORI/PARTNERI

Zodpovedná osoba

 • Obec Suché
 •  ÚPSVaR Michalovce

Priorita č. 6

Nezamestnaní

AKTIVITY

 • Pracovné návyky
 • Spolupráca s ÚPSVaR pri hľadaní zamestnania
 • Pomoc pri rekvalifikácií

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA

2019 – 2023

REALIZÁTORI/PARTNERI

Zodpovedná osoba

 • Obec Suché
 • ÚPSVaR Michalovce

Priorita č. 7

Vybudovanie bezbariérovosti v obci

AKTIVITY

Predinvestičná fáza:

 • Spracovanie výkresovej dokumentácie (pre územné konanie, pre stavebné povolenie)
 • Vydanie stavebného povolenia

Investičná fáza:

 • Získanie zdrojov financovania
 • Verejné obstarávanie podľa zákona č. 343/2015 o ver. obstarávaní
 • Realizácia

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA

2019 – 2023

REALIZÁTORI/PARTNERI

ZDROJE FINANCOVANIA

 • Obec Suché
 • MO Zdravotne postihnutých osôb
 • MPSVaR
 • Košický samosprávny kraj
 • dotácie z MPSVaR
 • výťažok z lotérie
 • vlastné zdroje pre kofinancovanie 

Zodpovedná osoba

Priorita č. 8

Legislatíva, Registrácia nových sociálnych služieb

AKTIVITY

 • Vypracovanie a schválenie VZN a zásady finančnej podpory v oblasti sociálnych služieb
 • Novelizácia
 • Registrácia sociálnych služieb na VÚC – podľa potreby -  ...

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA

2019 – 2023

REALIZÁTORI/PARTNERI

Zodpovedná osoba

 • Obec Suché
 • Košický samosprávny kraj

Priorita č. 9

 Bytová výstavba a podpora obnovy bytového fondu

AKTIVITY

Predinvestičná fáza:

 • Vysporiadanie vlastníckych vzťahov
 • Spracovanie výkresovej dokumentácie (pre územné konanie, pre stavebné povolenie)
 • Vydanie stavebného povolenia

Investičná fáza:

 • Získanie zdrojov financovania
 • Verejné obstarávanie podľa zákona č. 25/2006 o ver. obstarávaní
 • Realizácia
 • Kolaudácia

Fáza po realizácií:

 • Kvalitné sociálne prostredie

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA

2019 – 2023

REALIZÁTORI/PARTNERI

ZDROJE FINANCOVANIA

 • Obec Suché
 • Štátny fond
 • Obyvatelia obce
 • Dotácie
 • vlastné zdroje

Zodpovedná osoba

Priorita č. 10

Vybudovanie cyklotrasy

AKTIVITY

 • Zabezpečenie aktívneho športového vyžitia seniorov a mládeže
 • Rehabilitácia zdravotne postihnutých
 • Bezpečný presun obyvateľstva

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA

2019 – 2023

REALIZÁTORI/PARTNERI

ZDROJE FINANCOVANIA

 • Obec Suché
 • Ministerstvo Financií a PSVaR
 • Košický samosprávny kraj
 • MO zdravotne postihnutých osôb
 • Dotácie
 • vlastné zdroje pre kofinancovanie 

Zodpovedná osoba

Priorita č. 11

 Vytvorenie zariadenia sociálnych služieb a podpora poskytovania sociálnej služby pre potreby obce hlavne s verejným poskytovateľom

AKTIVITY

 • Spolupráca
 • Podpora
 • Zabezpečenie  sociálnej služby pre obyvateľov so zreteľom na ich zotrvanie v domácom

      prostredí

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA

2019 – 2023

REALIZÁTORI/PARTNERI

Zodpovedná osoba

 • Registrovaný subjekt
 • Obec Suché
 • Košický samosprávny kraj

Záver

Sociálna služba je činnosť poskytovaná ľudom v nepriaznivej sociálnej situácii, podpora pri sociálnom začleňovaní a ochrane pred sociálnym vylúčením s cieľom umožniť im zapojenie do bežného života v spoločnosti. Práve komunitné  plánovanie by malo dať odpoveď na otázky ohľadne potrebných služieb v našej komunite, ako majú byť lokalizované, aké ľudské a finančné zdroje máme k dispozícii?.  Určite je prínosom prístup štátu, že vytvára legislatívny rámec na presun kompetencií v danej oblasti. No zároveň je potrebné upozorniť na nedostatočné finančné krytie daného zámeru zo strany štátu. Obec preto musí využívať aj iné zdroje financovania.

   Je na samospráve, ako zabezpečí svoje poslanie vytvoriť pre občanov miesto pre dôstojný a plnohodnotný život. Slúži ku cti obyvateľom obce, že sa snažia plniť vytýčené ciele i v čase hospodárskej krízy, keď prostriedky na ďalší rozvoj obce zo štátneho rozpočtu boli značne obmedzené. Predsudky medzi obyvateľmi v obci nie sú také priepastné ako to poznáme v iných obciach. Už len preto si zaslúžia pozornosť a podporu štátnych orgánov na zlepšenie životných podmienok tunajších ľudí.       

Suché, marec 2019

Dokument bol prerokovaný a schválený na Obecnom zastupiteľstve 

dňa .................. 2019.

                                                                                                 

             

                                                                                   

                                                                                                        Jarmila Lopatová

                                                                           starostka obce

                                                                       

Úplné znenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Suché je                      

k nahliadnutiu na Obecnom úrade obce Suché.


Zoznam aktualít: