Zmenšiť textZväčšiť text

Návrh VZN

 08.04.2022

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022

o vyhlásení záväznej časti   spoločného Územného plánu obcí Petrovce nad Laborcom, Suché

a Lesné,    pre  katastrálne územie Suché,  ktorým sa vymedzujú   záväzné  časti  spoločného

Územného plánu obcí Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné, pre katastrálne územie Suché

Obec Suché na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa §6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a podľa §27 ods. (3) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov           ( stavebný zákon ) vydáva pre katastrálne územie obce Suché toto  Všeobecne záväzné nariadenie Obce  Suché:

Článok I.

1.      Vyhlasuje sa záväzná časť spoločného Územného plánu obcí Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné,    pre  katastrálne územie  Suché

2.      Zásady a regulatívy priestorového usporiadania  a  funkčného využívania územia určené v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia, sú záväznou časťou územného plánu obce tvoriace Prílohuč.1 tohto VZN č. 1/2022.

Článok II.

Záverečné ustanovenia

Toto VZN č. ...../2022  nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa jeho vyhlásenia zverejnením na úradnej tabuli obce a podľa §27 ods.4 stavebného zákona ho obec zverejňuje po dobu 30 dní.

                                                                                      

Jarmila Lopatová,

starostka obce

                                    

                                                                                                                            

Zverejnené na úradnej tabuli obce  a web stránke obce dňa:

Predložené na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa: .........................

Na VZN č. ../2022  sa Obecné zastupiteľstvo v Suchom  uznieslo uznesením č.../2022  zo dňa .........2022

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli  dňa:  ...................

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom : ................

Zvesené z úradnej tabule obce a web stránke obce po 30 dňovej lehote dňa: ................

1ZÁVäZNÁ  ČASŤ  ÚZEMNÉHO  PLáNU  OBCE

Pri riadení funkčného využitia, priestorového usporiadania a rozvoja obce, dodržať tieto záväzné regulatívy:

1.1Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia na funkčné a priestorovo homogénne jednotky.

1.1.1Pri urbanistickom, priestorovom a kompozičnom usporiadaní obce dodržať tieto zásady:

1.1.1.1Priestorové a funkčné usporiadanie obce riadiť v súlade so schválenou nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou. Podľa záväznej časti ÚPN VUC Košický kraj v znení neskorších zmien a doplnkov a jej záväznými regulatívni, vzťahujúce sa na riešené územie obce.

1.1.1.2V záujme dodržania merítka a charakteru zástavby obce nepripustiť výstavbu budov s nadmerným stavebným objemom s max. 2 nadzemné podlažia alebo jedno nadzemné podlažie a obytné podkrovie pre rodinné domy, pre obytné budovy do výšky max. 4 nadzemné podlažia alebo 3 nadzemné podlažia a obytné podkrovie, pre občiansku vybavenosť s max. 2 nadzemné podlažia alebo jedno nadzemné podlažie a obytné podkrovie.

1.1.1.3Vývoj funkčného členenia územia obcí riadiť podľa výkresu „Komplexný výkres priestorové usporiadanie a funkčné využitie katastrálneho územia obce a zastavaného územia obce a navrhovaných rozvojových plôch, s riešením dopravy a s vyznačením verejnoprospešných stavieb “ (č. 2/S; č.3/S).

1.1.1.4Skvalitňovať plochy verejnej zelene na plochách podľa výkresu „Komplexný výkres priestorové usporiadanie a funkčné využitie katastrálneho územia obce a zastavaného územia  obce a navrhovaných rozvojových plôch, s riešením dopravy a s vyznačením verejnoprospešných stavieb“ (č. 2/S; č.3/S).

1.1.1.5V zmysle Európskeho dohovoru o krajine, zachovať a udržať významné alebo charakteristické črty krajiny vyplývajúce z jej historického dedičstva a prírodného usporiadania, alebo ľudskej aktivity.

1.1.2Zásady a regulatívy funkčného využívania územie

1.1.2.1Vymedzenom hranicou  zastavaného územia  sú záväzné podľa  funkcií uvedených vo výkrese „Komplexný výkres priestorové usporiadanie a funkčné využitie zastavaného územia obce a navrhovaných rozvojových plôch, s riešením dopravy a s vyznačením verejnoprospešných stavieb “ (č.3/S).

1.1.2.2Mimo hraníc zastavaného územia obce  sú záväzné podľa  funkcií uvedených vo výkrese Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia katastrálneho územia obce(vrátane záujmového územia“ č.2/S) a vo výkrese „Komplexný výkres priestorové usporiadanie a funkčné využitie zastavaného územia obce a navrhovaných rozvojových plôch, s riešením dopravy a s vyznačením verejnoprospešných stavieb “ (č.3/S).

1.1.2.3Pre usmernenie funkčného využívania rozvojových zámerov (urbanistických zón) je definovaný súbor regulatívov uvedených v regulatíve č. 1.2 „Určenie prípustných, obmedzujúcich a vylučujúcich podmienok využitia plôch a intenzity ich využívania.

1.2Určenie prípustných, obmedzujúcich a vylučujúcich podmienok využitia plôch a intenzity ich využívania

1.2.1Zoznam regulatívov

R1    Centrum obce

R2    Plochy občianskej vybavenosti

R3    Plochy rodinných domov

R4    Plochy bytových domov

R5    Plochy športu a rekreácie

R6    Plochy verejnej zelene 

R7    Plocha cintorína

R8    Plochy dopravy 

R9    Plochy technickej vybavenosti

R10 Polyfunkčná plocha poľnohospodárskej výroby a agroturistiky

R11 Voľná poľnohospodárska krajina - plochy ornej pôdy, lúk a pasienkov

R12  Plochy lesov

R13  Plochy odpadového hospodárstva

1.2.2Centrum obce (R1)

      Za centrum obce považovať (hranica znázornená vo výkrese č.03/S):

1.2.2.1Priestor zahŕňa:  plocha od kultúrneho domu, obecný úrad, chrámu gréckokatolíckej cirkvi.

1.2.2.2Zabezpečiť primerané funkčné využitie urbanistických súborov s vhodným technickým vybavením - z  územia vylúčiť akúkoľvek prevádzku, ktorá by svojím charakterom znehodnocovala prostredie centrálnej zóny, v tomto území lokalizovať zásadne prevádzky nenáročné na dopravné zásobovanie a na rozsiahle skladovacie priestory.

1.2.3Funkčné plochy občianskej vybavenosti (R2)

Hlavné funkčné využitie: - pre umiestnenie komerčnej a nekomerčnej občianskej vybavenosti miestneho významu. Súčasťou sú stavby dopravného a technického vybavenia slúžiace základnej funkcii, verejná zeleň, drobné účelové stavby, drobná architektúra.

 1. Prípustné sú:
 1. Zariadenia pre verejnú správu, administratívne a správne zariadenia.
 2. Obchody, služby, cirkevné, výchovné a kultúrne zariadenia.
 3. Klubové priestory.
 4. Stravovacie a ubytovacie zariadenia (penzióny).
 5. Denný stacionár, zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnej starostlivosti.
 6. Školské zariadenia.
 7. Služby v oblasti cestovného ruchu - verejné stravovanie, reštaurácie, obchody, služby v oblasti cestovného ruchu.
 8. Doplnková funkcia - turistické prístrešky (aj uzavreté), mobiliár drobnej architektúry všetkých druhov.
 9. Plochy statickej dopravy.
 1. Výnimočne prípustné sú:
 1. Byty v nebytových domoch, pohotovostné byty a ubytovne (max. 2. bytové jednotky v jednom objekte).
 2. Nerušivé remeselnícke zariadenia.
 1. Neprípustné sú:
 1. Bývanie v rodinných domov a bytových domov.
 2. Zariadenia so zvýšenými nárokmi na dopravu, parkovanie,, hluk, vibrácie, prašnosť a zápach.
 3. Chov úžitkových zvierat.
 4. Výroba.
 5. Ostatné funkcie, ktoré nesúvisia s hlavnou funkciou.
 1.                Podmienky a obmedzenia uvedených činností: 
  1. Max. výška zástavby je 2 nadzemné podlažia alebo 1 nadzemné podlažie a obytné podkrovie
  2. Maximálny počet podzemných podlaží: 1
  3. Koeficient zastavanosti: max. 0,5 (max. podiel plôch zastavanými stavbami a plochou pozemku).
  4. Koeficient zelene: min. 0,30 (zeleň na rastlom teréne, zeleň nad podzemnými konštrukciami.
  5. Oplotenie pozemkov - max. výška 1,8 m od pôvodného terénu medzi jednotlivými pozemkami. Smerom do verejného priestranstva, predovšetkým do ulice max. výška 1,6 m, Oplotenie do ulice nesmie byť plné.
  6. Odstavné a parkovacie plochy pre maloobchodné a stravovacie zariadenia, zariadenia osobných služieb a malé nerušivé živnostenské prevádzky musia byť riešené len na pozemku investora stavby v zmysle STN.
  7. S hlavnou funkciou súvisiaca technická a obslužná vybavenosť.
  8. Verejné a vyhradené parkoviská pre osobné automobily.
  9. Uvedené služby nesmú mať negatívny vplyv na životné prostredie (hluk, vibrácie, zápach, odpadové vody znečistené ropnými látkami a pod..
  10. Celková výmera drobnej stavby:
  11. prízemné stavby, zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m,
  12. podzemné stavby, ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m (pivnice a žumpy).

1.2.4Funkčné plochy rodinných domov (RD) - nová výstavba (R3)

Hlavné funkčné využitie: hlavná funkcia je bývanie v rodinných domoch, v nízkopodlažnej zástavbe - nová výstavba rodinných domov na navrhovaných plochách.

 1. Prípustné sú:
 1. Rodinný dom s maximálnym počtom s 1 bytovou jednotkou, max. 2 nadzemné podlažia alebo jedno nadzemné podlažie a obytné podkrovie.
 2. Doplnková funkcia (záhradné domky, menšie ihriska a vodné plochy, drobné hospodárske objekty) – umiestňovať prednostne v zadných častiach parciel.
 1. Výnimočne prípustné sú:
 1. Malé ubytovacie zariadenia, rekreačné bývanie, prechodné ubytovanie a s ním spojené služby (ubytovanie s izbami po 2-4 lôžkach), vidiecky turizmus, chalupárstvo, max. 2 nadzemné podlažia, alebo 1 nadzemné podlažie a podkrovie.
 2. Doplnková funkcia (Maloobchodné a stravovacie zariadenia, zariadenia osobných služieb a malé nerušivé živnostenské prevádzky slúžiace najmä na obsluhu tohto územia).
 3. Sklady a garáže slúžiace pre samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR).
 4. Prípustný chov hospodárskych zvierat pre vlastnú spotrebu.
 1. Neprípustné sú:
 1. Bývanie v bytových domoch na existujúcich a navrhovaných plochách bývania v rodinných domoch.
 2. Zdravotnícke zariadenia
 3. Servisy, garáže mechanizmov pre nákladné autá.
 4. Hygienicky závadná výroba.
 5. Veľkokapacitné objekty.
 6. Ostatné funkcie, ktoré nesúvisia s hlavnou funkciou.
 1. Podmienky a obmedzenia: 
 1. Nová výstavba RD je podmienená priamym prístupom k stavbe z verejne prístupnej komunikácie.
 2. Minimálna výmera stavebného pozemku 600 m2.
 3. Stavebná čiara v nových lokalitách je min. 6 m od oplotenia pri verejnej komunikácii.
 4. Oplotenie pozemkov - max. výška 1,8 m od pôvodného terénu medzi jednotlivými pozemkami. Smerom do verejného priestranstva, predovšetkým do ulice max. výška 1,6 m, Oplotenie do ulice nesmie byť plné.
 5. Minimálna vzdialenosť medzi samostatne stojacími objektami RD 7 m.
 6. Max. výška zástavby je 2 nadzemné podlažia alebo jedno nadzemné podlažie a obytné podkrovie.
 7. Koeficient zastavanosti: max. 0,3 (max. pomer medzi zastavanou plochou objektu a plochou pozemku) .
 8. Koeficient zelene: min. 0,5 (pomer medzi započítateľnými plochami zelene a celkovou výmerou vymedzenej plochy, v regulácií stanovuje nároky na min. rozsah zelene v rámci regulovanej funkčnej plochy).  
 9. Stavby s doplnkovou funkciou nesmú presiahnuť 45% zo zastavanej plochy hlavnej stavby a zároveň stavba s doplnkovou funkciou nesmie presiahnuť objem hlavnej stavby. Koeficient zelene nesmie byť menší ako 0,70.
 10. Garážovanie vozidiel na pozemku rodinných domov (min. 3 parkovacie miesta).
 11. Odstavné a parkovacie plochy pre maloobchodné a stravovacie zariadenia, zariadenia osobných služieb a malé nerušivé živnostenské prevádzky musia byť riešené len na pozemku investora stavby v zmysle STN.
 12. Drobnochov hospodárskych zvierat pre vlastnú spotrebu:
 • chov veľkých hospodárskych zvierat (kravy, prasce, kone, kozy, ovce) max. 2 ks,
 • chov malých hospodárskych zvierat (hydina) max. 20 ks.
 1. Uvedené služby nesmú mať negatívny vplyv na životné prostredie (hluk, vibrácie, zápach, odpadové vody znečistené ropnými látkami a ani priamo alebo nepriamo obmedzovať využitie susedných pozemkov, ktoré sú určené ma bývanie).
 2. Obmedzenia v OP cesty tr. I. - zástavbu umiestniť mimo ochranné pásmo cesty.
 3. Obmedzenia v OP vzdušného VN elektrického vedenia.
 4. Pri vytváraní nových ulíc RD musí byť šírka verejného priestoru (priestor medzi dvoma uličnými čarami), ktorý slúži pre umiestnenie účelovej komunikácie, jednostranného chodníka pre peších a technickej infraštruktúry min. 9 m (min. 5,5 m účelová komunikácia, min. 1,5 m chodník, min. 2 m koridor pre umiestnenie technickej infraštruktúry). Účelová komunikácia musí byť s pojazdnou plochou zo živice, cestného betónu, cestného panelu alebo betónovej dlažby.
 5. Koridor sietí technického vybavenia vedené v uličnom priestore v páse verejnej zelene.

1.2.5Funkčné plochy rodinných domov (RD) v existujúcej zástavbe - (R3)

Hlavné funkčné využitie: hlavná funkcia je bývanie v rodinných domoch, v nízkopodlažnej zástavbe - nová výstavba rodinných domov v existujúcej zástavbe.

 1. Prípustné sú:
 1. Rodinný dom s maximálnym počtom s 1 bytovou jednotkou, max. 2 nadzemné podlažia alebo jedno nadzemné podlažie a obytné podkrovie.
 2. Nevyužívaný bytový fond využívať a zachovať na chalupárstvo a vidiecky turizmus, prechodné ubytovanie.
 3. Doplnková funkcia (záhradné domky, menšie ihriska a vodné plochy, drobné hospodárske objekty) – umiestňovať prednostne v zadných častiach parciel.
 1. Výnimočne prípustné sú:
 1. Malé ubytovacie zariadenia, rekreačné bývanie, prechodné ubytovanie a s ním spojené služby (ubytovanie s izbami po 2-4 lôžkach), vidiecky turizmus, chalupárstvo, max. 2 nadzemné podlažia, alebo 1 nadzemné podlažie a podkrovie.
 2. Doplnková funkcia (Maloobchodné a stravovacie zariadenia, zariadenia osobných služieb a malé nerušivé živnostenské prevádzky slúžiace najmä na obsluhu tohto územia).
 3. Sklady a garáže slúžiace pre samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR).
 4. Prípustný chov hospodárskych zvierat pre vlastnú spotrebu.
 1. Neprípustné sú:
 1. Kobercová zástavba átriových rodinných domov, dvojdomy, radové rodinné domy.
 2. Bývanie v bytových domoch na existujúcich a navrhovaných plochách bývania v rodinných domoch.
 3. Zdravotnícke zariadenia
 4. Servisy, garáže mechanizmov pre nákladné autá.
 5. Hygienicky závadná výroba.
 6. Veľkokapacitné objekty.
 7. Ostatné funkcie, ktoré nesúvisia s hlavnou funkciou.
 1. Podmienky a obmedzenia: 
 1. Nová výstavba RD je podmienená priamym prístupom k stavbe z verejne prístupnej komunikácie.
 2. Výmera stavebného pozemku v pôvodnej zástavbe pre výstavbu izolovaného rodinného domu s 1 bytovou jednotkou musí byť min. 800 m2.
 3. Max. výška zástavby je 2 nadzemné podlažia alebo jedno nadzemné podlažie a obytné podkrovie.
 4. Koeficient zastavanosti: max. 0,35 (max. pomer medzi zastavanou plochou objektu a plochou pozemku) .
 5. Koeficient zelene: min. 0,5 (pomer medzi započítateľnými plochami zelene a celkovou výmerou vymedzenej plochy, v regulácií stanovuje nároky na min. rozsah zelene v rámci regulovanej funkčnej plochy).  
 6. Stavby s doplnkovou funkciou nesmú presiahnuť 45% zo zastavanej plochy hlavnej stavby a zároveň stavba s doplnkovou funkciou nesmie presiahnuť objem hlavnej stavby. Koeficient zelene nesmie byť menší ako 0,70.
 7. Stavebná čiara v nových lokalitách je min. 6 m od oplotenia pri verejnej komunikácii. V prielukách a existujúcej zástavbe je potrebné prispôsobiť okolitej zástavbe.
 8. Oplotenie pozemkov - max. výška 1,8 m od pôvodného terénu medzi jednotlivými pozemkami. Smerom do verejného priestranstva, predovšetkým do ulice max. výška 1,6 m, Oplotenie do ulice nesmie byť plné.
 9. Minimálna vzdialenosť medzi samostatne stojacími objektami RD 7 m.
 10. Drobnochov hospodárskych zvierat pre vlastnú spotrebu:
 • chov veľkých hospodárskych zvierat (kravy, prasce, kone, kozy, ovce) max. 2 ks,
 • chov malých hospodárskych zvierat (hydina) max. 20 ks.
 1. Garážovanie vozidiel na pozemku rodinných domov (min. 3 parkovacie miesta).
 2. Odstavné a parkovacie plochy pre maloobchodné a stravovacie zariadenia, zariadenia osobných služieb a malé nerušivé živnostenské prevádzky musia byť riešené len na pozemku investora stavby v zmysle STN.
 3. Uvedené služby nesmú mať negatívny vplyv na životné prostredie (hluk, vibrácie, zápach, odpadové vody znečistené ropnými látkami a ani priamo alebo nepriamo obmedzovať využitie susedných pozemkov, ktoré sú určené ma bývanie).
 4. Obmedzenia v OP cesty tr. I. - zástavbu umiestniť mimo ochranné pásmo cesty.
 5. Obmedzenia v OP vzdušného VN elektrického vedenia.
 6. Koridor sietí technického vybavenia vedené v uličnom priestore v páse verejnej zelene.

1.2.6Funkčné plochy bytových domov (R4)

Hlavné funkčné využitie: bývanie v bytových domoch.

 1. Prípustné sú:     
  1. Obytné budovy do výšky max. 4 nadzemné podlažia alebo 3 nadzemné podlažia a obytné podkrovie.
  2. Doplnková funkcia (Maloobchodné a stravovacie zariadenia, zariadenia osobných služieb  malé nerušivé živnostenské prevádzky slúžiace najmä na obsluhu tohto územia).
  3. Doplnková funkcia (záhradné domky, menšie ihriska a vodné plochy, drobné hospodárske objekty) – umiestňovať prednostne v zadných častiach parciel.
  4. Boxové garáže a parkoviská pre osobné automobily v zmysle STN a TN.
 1. Neprípustné sú:
  1. Zdravotnícke zariadenia
  2. Skladové zariadenia, zariadenia na spracovanie a výkup poľnohospodárskej produkcie.
  3. Výroba, servisy, garáže mechanizmov.
  4. Ostatné funkcie, ktoré nesúvisia s hlavnou funkciou.
 2. Podmienky a obmedzenia: 
  1. Koeficient zastavanosti: max. 0,7 (podiel plôch zastavanými stavbami a plochami dopravných a inžinierskych stavieb k celkovej ploche bilancovaného územia (vrátane plôch dopravy a TI).   
  2. Koeficient zelene: min 0,30 (zeleň na rastlom teréne, zeleň nad podzemnými konštrukciami).
  3. Stavby s doplnkovou funkciou nesmú presiahnuť 45% zo zastavanej plochy hlavnej stavby a zároveň stavba s doplnkovou funkciou nesmie presiahnuť objem hlavnej stavby.
  4. Stavebná čiara je min. 6 m od oplotenia pri verejnej komunikácii.
  5. Garážovanie vozidiel na pozemku bytových domov musí byť v súlade s STN a TN.
  6. Odstavné a parkovacie plochy pre maloobchodné a stravovacie zariadenia, zariadenia osobných služieb a malé nerušivé živnostenské prevádzky musia byť riešené len na pozemku investora stavby v zmysle STN.
  7. Služby nesmú mať negatívny vplyv na životné prostredie (hluk, vibrácie, zápach, odpadové vody znečistené ropnými látkami a ani priamo alebo nepriamo obmedzovať využitie susedných pozemkov, ktoré sú určené ma bývanie).
  8. Max. výška zástavby je max. 4 nadzemné podlažia alebo 3 nadzemné podlažie a obytné podkrovie

1.2.7Funkčné plochy športu a rekreácie (R5).

Hlavné funkčné využitie: Určené výhradne pre športovú a športovo - rekreačnú vybavenosť. Podstatnú časť musia tvoriť športoviská. Na ploche môžu byť stavby dopravného a technického vybavenia slúžiace základnej funkcii, drobné účelové stavby. Koeficient zastavanosti je max. 0,5. Koeficient podlažnosti max. 1,0. Doplnkové funkcie nesmú presiahnuť 35% z funkčnej plochy hlavnej funkcie.

 1. Prípustné sú:
 1. Plocha, objekty a zariadenia športovej vybavenosti.
 2.                Funkčné plochy športu sú určené ako:
  • plochy športu – na umiestnenie športových plôch, ihrísk a športových objektov,
  • plochy pre sociálne zariadenia, pešie a cyklistické komunikácie,
 3. Doplnková funkcia (maloobchodné a stravovacie zariadenia, zariadenia osobných služieb  slúžiace najmä na obsluhu tohto územia).

4.    Na ploche môžu byť stavby dopravného (spevnené plochy a parkoviská) a technického vybavenia slúžiace základnej funkcii.

 1. Neprípustné sú:
 1. Ostatné funkcie, ktoré nesúvisia s hlavnou funkciou.
 1. Podmienky a obmedzenia: 
 1. Odstavné plochy musia byť riešené na pozemku prevádzkovateľa služieb v zmysle STN a TN.
 2. Uvedené služby nesmú mať negatívny vplyv na životné prostredie (hluk, vibrácie, zápach, odpadové vody znečistené ropnými látkami a pod..
 3. Zastavanosť pozemku stavbami max. 50% vrátane všetkých spevnených ploch, objektov, prístreškov, altánkov.
 4. Výšková hladina max.2 nadzemné podlažia alebo 1 nadzemné podlažie a podkrovie.

1.2.8Funkčné plochy verejnej zelene (R6)

Hlavné funkčné využitie: - estetická, rekreačná, ekologická, doprovodná.  Sú to plochy sídelnej zelene – plochy verejne prístupné. Slúžia pre zachovanie ekologickej stability obytného prostredia, pre oddych a rekreáciu obyvateľov. Tvoria ju verejné priestranstvá, ktoré sú doplnené zeleňou vrátane odpočinkových plôch, chodníkov, uličnej zelene a alejí.

 1. Prípustné sú:
  1. Zeleň verejná, verejnosti prístupná bez obmedzenia, parkovo upravená plošná a líniová zeleň.
  2. Zeleň s funkciou oddychovou, relaxačnou a kultúrno-spoločenskou.
  3. Zeleň doplnená o mobiliár, pamätníky, umelecké diela, menšie vodné plochy a o iné prvky drobnej architektúry
  4. Plocha zelene s vegetačným krytom min. 60%, pokryvnosť plochy korunami stromov min. 40%
  5. Pešie chodníky, cyklistické komunikácie a nevyhnutné zariadenia technického vybavenia.
  6. Zeleň detských ihrísk pre deti predškolského veku.
 1. Neprípustné sú  - vysádzať nevhodné druhy (inváznych) drevín.
  1. Podiel spevnených plôch a inak zastavaných plôch nad 20% výmery zelene.
  2. Nie sú prípustné žiadne stavebné objekty s výnimkou chodníkov, cyklochodníkov, detských ihrísk, lavičiek a iného doplnkového mobiliáru.
  3. Všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, vibráciami, prašnosťou, zvýšeným výskytom hlodavcov) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných parciel pre určené účely.

1.2.9Funkčná plocha cintorína (R7)

Hlavné funkčné využitie: - plochy špecifických zariadení na pietne účely s verejne prístupnými plochami zelene s parkovou úpravou rôznych druhov zeleň. Zeleň špeciálna pietneho charakteru, prístupná verejnosti v určitom obmedzenom režime.

 1. Prípustné sú:
  1. Objekty a zariadenia slúžiace hlavnej činnosti - verejné pochovávanie, plochy pre urnový háj, dom smútku.
  2. V rámci cintorína zeleň plošného charakteru - funkcia meditačná, komunikačná, dekoratívna, centrálnu plochu cintorínov doplniť o prvky drobnej architektúry, umelecké prvky, miesta oddychu a komunikácie
  3. Zeleň doplnená o infotabule, umelecké diela, mobiliár, technickú infraštruktúru, komunikačnú sieť vnútroplošnú apod.
  4. Líniová zeleň alejového typu – zeleň vnútroplošných komunikácií - bodové prvky – stromy medzi hrobovými poľami.
 1. Výnimočne prípustné sú:
  1. Nevyhnutné technická a dopravné vybavenia.
  2. Doplnkové zariadenia obchodu a služieb - kvetinárstvo, pohrebné služby.
 2. Neprípustné sú:
  1. Vysádzať nevhodné druhy (inváznych) drevín.
  2. Nie sú prípustné žiadne stavebné objekty s výnimkou chodníkov, lavičiek a iného doplnkového mobiliáru.
  3. Ostatné funkcie, ktoré nesúvisia s hlavnou funkciou.

1.2.10Funkčné plochy dopravy (R8)

Hlavné funkčné využitie: komunikácie, parkoviská, cyklotrasy.

 1. Prípustné sú:
  1. Súvisiace zariadenia pre údržbu a zabezpečenie prevádzky.
  2. Prístupové a obslužné komunikácie, poľné a lesné cesty.
  3. Verejné a vyhradené parkoviská, pre osobné automobily.
  4. Pešie komunikácie, turistické trasy a cyklotrasy.
  5. Doplnkové skladovacie plochy, údržbárske a opravárenské aktivity.
 1. Výnimočne prípustné sú:
  1. Obchodné a administratívne budovy nesúvisiace s hlavným funkčným využitím, výučbové a doškoľovacie zariadenia.
  2. Pohotovostné ubytovacie zariadenia
 2. Neprípustné sú:
  1. Ostatné funkcie, ktoré nesúvisia s hlavnou funkciou.

1.2.11Funkčné plochy technického vybavenia (R9)

Hlavné funkčné využitie: technická vybavenosť zabezpečujúca obsluhu územia potrebnými médiami.

 1. Prípustné sú:
  1. Zariadenia, plochy a línie technickej infraštruktúry - elektrické, vodovodné, kanalizačné, plynárenské, dátové.
  2. Súvisiace technické objekty slúžiace hlavnej činnosti.
 1. Neprípustné sú:
  1. Výsadba drevín.
  2. Bývanie.
  3. Ostatné funkcie, ktoré nesúvisia s hlavnou funkciou.

1.2.12Polyfunkčné plochy poľnohospodárskej výroby a agroturistiky (R10)

Hlavné funkčné využitie: plochy pre chov zvierat, rastlinnú výrobu, mechanizačné areály, spracovanie poľnohospodárskych produktov a pod.. Súčasťou sú manipulačné a odstavné plochy. Na ploche môžu byť stavby dopravného a technického vybavenia slúžiace základnej funkcii, drobné účelové stavby. Neoddeliteľnou súčasťou areálu je ochranná zeleň.

 1. Prípustné sú:
 1. Podniková administratíva, správne zariadenia, stravovanie.
 2. Účelové predajné plochy, podnikateľské aktivity, menšia výroba.
 3. Budovy pre ustajnenie hospodárskych zvierat.
 4. Súvisiace dielne, sklady a garáže pre špeciálnu techniku, osobné a nákladné automobily.
 5. Ďalšie stavby súvisiace s poľnohospodárskou výrobou.
 6. Stavby pre pridruženú výrobnú činnosť.
 7. Zeleň - prirodzené spoločenstva flóry a fauny so stabilizačnou funkciou, s nevyhnutnými rekultivačnými zásahmi. Zeleň parková nízka, stredná, vysoká, vodné prvky, výtvarno-architektonické diela.
 8. Agroturistika.
 1. Ubytovacie a stravovacie zariadenia pre návštevníkov agroturistického areálu.
 2. Ubytovanie pre majiteľa a zamestnancov areálu.
 3. Pre obsluhu územia slúžiace športové zariadenia (doplnková funkcia - menšie ihriská a vodné plochy).
 1. Výnimočne prípustné sú:
  1. Pohotovostné (služobné) bývanie v nebytových domoch.
  2. Skladovanie bioodpadu určeného k spracovaniu na území obce ako druhotná surovina.
  3. Čerpacie stanice PHM.
 1. Neprípustné sú:
  1. Činnosti, ktoré poškodzujú alebo ohrozujú množstvo a kvalitu vody, alebo zdravotná bezchybnosť vody vodárenského zdroja
  2. Ostatné funkcie, ktoré nesúvisia s hlavnou funkciou
 1. Podmienky prevádzkovania: 
  1. Odstavné a parkovacie plochy musia byť riešené len na pozemku investora stavby v zmysle STN.
  2. Činnosť na uvedenej funkčnej ploche nesmie mať negatívny vplyv na životné prostredie a bývanie (hluk, vibrácie, zápach, odpadové vody znečistené ropnými látkami a pod.).

1.2.13Voľná poľnohospodárska krajina – plochy ornej pôdy, lúk a pasienkov (R11)

Hlavné funkčné využitie: poľnohospodárstvo využívaná, alebo voľná krajina bez zástavby.

 1. Prípustné sú:
 1. Poľnohospodársky využívaná, alebo voľná krajina bez zástavby.
 2. Bez stavebnej činnosti, s výnimkou stavieb technickej infraštruktúry a stavieb pre poľnohospodárstvo.
 3. Akceptovať v území nachádzajúce sa hydromelioračné zariadenia.
 4. Využitie krajiny podľa druhu pozemkov.
 5. Chov hospodárskych zvierat povolený v kapacite, ktorá nebude mať vplyv na obytnú funkciu obce a ekologickú stability územia.
 6. Spásanie pasienkov prípustné za predpokladu ekologickej únosnosti územia vzhľadom na veľkosť stád (nesmie dochádzať k poškodeniu pôdneho krytu).

1.2.14Funkčné plochy lesov  (R12)

Funkčné využitie: plochy lesov - hospodársky, ochranný les, les osobitného určenia...

 1. Prípustné sú:
 1. Lesohospodárska činnosť (podľa platného lesno-hospodárskeho plánu).
 2. Menšie hospodárske objekty súvisiace s lesným hospodárstvom a poľovníctvom /prístrešky, posedy, horárne,.../, krajinná zeleň, doplnkové vybavenie turistických a cykloturistických trás /prístrešky, miesta s posedením,.../, náučné chodníky, obslužné komunikácie slúžiace pre obsluhu územia, zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia.
 1. Neprípustné sú:
 1. Ostatné funkcie, ktoré nesúvisia s hlavnou funkciou.

1.2.15Funkčné plochy odpadového hospodárstva (R13)

Hlavné funkčné využitie: Rozvoj bude zameraný na vytváranie podmienok pre odpadové hospodárstvo a dopravné služby k navrhovaným plochám. Neoddeliteľnou súčasťou areálu je ochranná zeleň. Doplnkové funkcie nesmú presiahnuť 35% z funkčnej plochy hlavnej funkcie.

 1. Prípustné sú:
 1. Zariadenie pre zber, triedenie, uloženie a kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu - obecné kompostovisko.
 2. Technické objekty slúžiace hlavnej funkcii.
 1. Neprípustné sú:
 1. Ostatné funkcie, ktoré nesúvisia s hlavnou funkciou.
 1. Podmienky prevádzkovania: 
 1. Odstavné plochy musia byť riešené len na pozemku investora.
 2. Činnosť na uvedenej funkčnej ploche nesmie mať negatívny vplyv na životné prostredie a bývanie (hluk, vibrácie, zápach, odpadové vody znečistené ropnými látkami a pod.).

1.2.16Upozornenie pre všetky funkčné plochy:

Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je  potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

1.3Zásady a regulatívy umiestnenia plôch občianskeho vybavenia, športu, rekreácie, plôch pre bývanie, poľnohospodárskej výroby a inej výroby.

1.3.1Zásady a regulatívy umiestnenia a rozvoj bývania

1.3.1.1Výstavbu plôch rodinných domov a bytových domov uskutočňovať na plochách pre tento účel určených územným plánom podľa výkresu „návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia zastavaného územia“ a vo voľných prielukách, alebo v nových lokalít.

1.3.1.2Zoznam navrhovaných lokalít na bývanie  - rodinné domy:                     

 • lokalita „Zrúbaniská“ – západná časť obce,
 • lokalita „Lazčík“ – južná časť obce,
 • lokalita „Zajarkové“ – južná časť obce,
 • lokalita „Široké 1“ – severná časť obce,
 • lokalita „Široké 2“ – severná časť obce,
 • využitie nadrozmerných záhrad a prieluk v obci

1.3.1.3Výstavbu rodinných domov, okrem všeobecných technických podmienok pre výstavbu vyplývajúcich z platnej legislatívy, podmieniť splnením týchto regulatívov:

·rodinné domy môžu byť samostatne stojace, alebo dvojdomy,
·počet podlaží - maximálne dve nadzemné podlažia alebo jedno nadzemné podlažie a obytné podkrovie,
·garáž budovať ako súčasť rodinného domu alebo na jeho pozemku, alebo na pozemku zabezpečiť najmenej 3 parkovacie miesta,
·pri vodných tokov s nedostatočnou kapacitou koryta výstavbu umiestniť za hranicu predpokladanej zátopovej čiary,
·objekty navrhované na plochách mimo zastavané územie obce, musia byť osadené mimo ochranné pásmo cesty.
·pri vytyčovaní stavieb dodržať jednotné stavebné čiary,
·nová výstavba RD je podmienená priamym prístupom k stavbe z verejne prístupnej komunikácie.

1.3.1.4Bytové domy, okrem všeobecných technických podmienok pre výstavbu vyplývajúcich z platnej legislatívy, podmieniť splnením týchto regulatívov:

·bytové domy môžu mať počet podlaží - maximálne tri nadzemné podlažie a obytné podkrovie,
·potrebný počet parkovacích plôch resp. garáži budovať v zmysle STN.

1.3.1.5Na pozemkoch rodinných domov je povolený chov drobných hospodárskych zvierat v množstve zodpovedajúcom vlastnej potrebe obyvateľov domu (Drobnochov  regul. č. 1.2.4. bod 12. a 1.2.5. bod 10 tejto záväznej časti).

1.3.1.6Na pozemkoch jestvujúcich a navrhovaných rodinných a bytových domoch je možné vykonávať doplnkovú činnosť (obchod, služby, drobné remeslá) bez negatívnych vplyvov na životné prostredie a bývanie.

1.3.1.7Nová výstavba RD je podmienená priamym prístupom k stavbe z verejne prístupnej komunikácie.

1.3.1.8Pri vytváraní nových ulíc RD musí byť šírka verejného priestoru (priestor medzi dvoma uličnými čiarami), ktorý slúži pre umiestnenie účelovej komunikácie, jednostranného chodníka pre peších a technickej infraštruktúry min. 9 m (min. 5,5 m účelová komunikácia, min. 1,5 m chodník, min. 2 m koridor pre umiestnenie technickej infraštruktúry.

1.3.1.9Na jestvujúce a navrhované rodinné a bytové domy, sa stanovujú podmienky v zmysle § 43 ods. (4) a odst. (5) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike: v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je zakázané:

 • zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky
 • vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
 • vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
 • uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
 • vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
 • vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy bezpečnosť osôb a majetku.
 • vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia.

1.3.1.10Na území s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov sa vymedzujú nasledujúce podmienky: - vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom a následne stabilizácie svahu.

1.3.2Zásady a regulatívy umiestnenia a rozvoj územia pre občianske vybavenie

1.3.2.1Chrániť územie pre výstavbu zariadení občianskeho vybavenia podľa znázornenia vo výkrese „Komplexný výkres priestorové usporiadanie a funkčné využitie zastavaného územia obce a navrhovaných rozvojových plôch, s riešením dopravy a s vyznačením verejnoprospešných stavieb “ (č.3)“.

 •          Rekonštrukcia kultúrneho domu.
 •          Rekonštrukcia domu smútku.
 •          Rekonštrukcia obecného úradu.

1.3.2.2Pre umiestnenie zariadení občianskeho vybavenia prioritne využívať pozemky vo vlastníctve obce, alebo Slovenského pozemkového fondu.

1.3.2.3Výstavbu občianskeho vybavenia, okrem všeobecných technických podmienok pre výstavbu vyplývajúcich z platnej legislatívy, podmieniť splnením týchto regulatívov v zmysle regul. č.1.2.3. tejto záväznej časti.

1.3.3Zásady a regulatívy umiestnenia a rozvoj územia športu, rekreácie a cestovného ruchu

1.3.3.1Chrániť územie pre rozvoj športu podľa znázornenia vo výkrese „Komplexný výkres priestorové usporiadanie a funkčné využitie zastavaného územia obce a navrhovaných rozvojových plôch, s riešením dopravy a s vyznačením verejnoprospešných stavieb “ (č.03/S):

 •          Plochy verejnej zelene - centrum obce (nesúkromného charakteru).
 •          Plochy verejnej zelene - Lokalita Široké -Z (nesúkromného charakteru).
 •          Plocha pre šport a rekreáciu - lokalita Kamenec (nesúkromného charakteru).

1.3.3.2Pre umiestnenie zariadení prioritne využívať pozemky vo vlastníctve obce, alebo Slovenského pozemkového fondu.

1.3.3.3Výstavbu športovo rekreačného zariadenia, okrem všeobecných technických podmienok pre výstavbu vyplývajúcich z platnej legislatívy, podmieniť splnením týchto regulatívov:

1.3.3.4Navrhnúť dopravné sprístupnenie navrhovaných rozvojových funkčných plôch vo väzbe na komunikačný systém miestnych komunikácií, pričom dodržať STN a ďalšie súvisiace normy a vyhlášky.  

1.3.3.5Pri jestvujúcich a navrhovaných plochách zabezpečiť požadovaný počet parkovacích staní v zmysle ukazovateľov STN na vlastnom pozemku.

1.3.4Zásady a regulatívy umiestnenia a rozvoja územia poľnohospodárskej výroby,  lesné hospodárstvo, odpadového hospodárstva a inej výroby

1.3.4.1Pre navrhované funkčné plochy a miestne komunikácie, ktoré sú navrhované v nadväznosti na toky, ktoré sú vymedzené ako miestne biokoridory, zabezpečiť min. 10 m pásu plochy pozdĺž toku pre brehovú a sprievodnú zeleň toku, bez možnosti budovania stavieb.

1.3.4.2Poľnohospodárska výroba

·Zvýšiť estetickú úroveň a vysadiť vnútro areálovú zeleň na polyfunkčnej ploche poľnohospodárskej výroby a agroturistiky.
·Poľnohospodársku výrobu - výstavbu, údržbu a na rekonštrukciu objektov sa kladie dôraz na architektonické riešenie, spravidla treba vychádzať z tradičných historických vzorov, miestnych stavebných techník, postupov a štýlu.
·Areál poľnohospodárskeho dvora navrhujeme ako polyfunkčnú plochu pre poľnohospodársku výrobu a agroturistiku.

1.3.4.3Lesné hospodárstvo

·Lesohospodárska činnosť (podľa platného lesohospodárskeho plánu).
·Lesné pozemky obhospodarovať spôsobom, ktorý uchováva vhodné podmienky pre výskyt vôd a napomáha zlepšovať vodné pomery, ochrana vôd. Budovať a udržiavať siete lesných ciest a účinnou protipovodňovou ochranou.

1.3.4.4Sklady a odpadové hospodárstvo

·V západnej časti zastavaného územia obce je navrhovaná plocha obecného kompostovisko vyčlenením plochy pri obecnom cintoríne.

1.4Zásady a regulatívy pre verejné dopravné a technické vybavenie územia

1.4.1Dopravné vybavenie územia

 • Letecká doprava

1.4.1.1V zmysle zákona č. 143/1998 Z.z. §30 o civilnom letectve (letecký zákon) v znení neskorších predpisov, je potrebný súhlas Dopravného úradu SR na stavby a zariadenia:

 • vysoké 100 m a viac nad terénom (§30 ods. 1, písm a),
 • stavby a zariadenia 30 m a viac umiestnené na prírodných, alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú  krajinu (§30 ods. 1, písm b),
 • zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§30 ods. 1, písm c),
 • zariadenia, ktoré môžu ohroziť lietadlá, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§30 odst.1 písmeno d).
 • Cestná doprava

1.4.1.2Rekonštrukcia ciest tre


Zoznam článkov:

1 2 >