Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o prerokovaní spoločného UP obcí Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché

 29.04.2021

OBEC SUCHÉ

Obecný úrad Suché č. 150, 071 01 Michalovce, www.obecsuche.sk, email: suche@minet.sk

O Z N Á M E N I E

O PREROKOVANÍ NÁVRHU  SPOLOĆNÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCÍ PETROVCE NAD LABORCOM, SUCHÉ A LESNÉ                                                                                                                                                                              

Obec Suché v súlade s ustanovením §22 ods. (1) stavebného zákona

o z n a m u j e   v e r e j n o s t i,                                                                                                                                       

že prerokovanie NÁVRHU

spoločného Územného plánu obcí Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné

sa uskutoční v termíne od 29.04.2021 do 29.05.2021.

Prerokovanie návrhu spoločného Územného plánu obcí Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné pre k.ú. Suché odborným výkladom spracovateľa dokumentácie sa uskutoční

dňa 11. mája 2021 ( v utorok  ) o 17 00 hod.

v priestoroch  Obecného úradu v Suchom

Návrh je uložený k nahliadnutiu na Obecnom úrade obce Suché každý pracovný deň počas úradných hodín a je zverejnený  na internetovej stránke obce: www.obecsuche.sk   a spracovateľa www.boskov.sk

Pripomienky a námietky je potrebné doručiť písomne na adresu:

Obec Suché

Obecný úrad  Suché č. 150

071 01 Michalovce.

alebo emailom na adresu: suche@minet.sk.

V zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona Vás žiadame o zaslanie písomných pripomienok k zadaniu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia                            t.j. do 29.05.2021.                                                                                

...............................................

Jarmila Lopatová,

starostka obce

Odkaz na uloženie UP:

 http://boskov.sk/?page_id=3025

Zverejnené na úradnej tabuli obce:                                      Zvesené z úradnej tabule obce:

dňa: 29.04.2021                                                                    dňa: ........................


Zoznam aktualít: