Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o prerokovaní UPD

 29.01.2019

OBEC SUCHÉ

Obecný úrad Suché č. 150, 071 01 Michalovce, www.suche.ocu.sk, email: suche@minet.sk

O Z N Á M E N I E

O PREROKOVANÍ ZADANIA  SPOLOĆNÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCÍ PETROVCE NAD LABORCOM, SUCHÉ A LESNÉ                                                                                                                                                                              

Obec Suché v súlade s ustanovením §20 ods. (3) stavebného zákona

o z n a m u j e   v e r e j n o s t i                                                                                                                                       

prerokovanie ZADANIA pre spracovanie

spoločného Územného plánu obcí Petrovce nad Laborcom, Suché a Lesné

sa uskutoční v čase od 24.01.2019 do 24.02.2019.

Zadanie je uložené k nahliadnutiu na Obecnom úrade obce Suché každý pracovný deň počas úradných hodín a je zverejnené na internetovej stránke obce: www.suche.ocu.sk a www.boskov.sk.

Pripomienky a námietky je potrebné doručiť písomne na adresu:

Obec Suché

Obecný úrad  Suché č. 150

071 01 Michalovce.

alebo emailom na adresu: suche@minet.sk.

V zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona Vás žiadame o zaslanie písomných pripomienok k zadaniu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia                            t.j. do 24.02.2019.

                                                                                  

...............................................

Jarmila Lopatová,

starostka obce

Vyvesené na úradnej tabuli obce:                                         Zvesené z úradnej tabule obce:

dňa: 24.01.2019                                                                    dňa: ........................


Zoznam aktualít: