Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka

 19.11.2019

Starostka obce Suché

                                                                                  P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

                                                      z v o l á v a m

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Suchom na 

                                    deň 22.6.2022 / streda/ o 18,00 hod.

v zasadačke obecného úradu.

                                          Program:

                  1/ Otvorenie

                  2/ Určenie overovateľa a zapisovateľa zápisnice

                  3/ Kontrola plnenia uznesenia

                  4/ Schválenie Územnoplánovacej dokumentácie obce

                  5/ Schválenie VZN o vyhlásení záväznej časti Územného plánu obce Suché

                  6/ Určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre volebné obdobie 2022 – 2026

                  7/ Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu pre volebné obdobie 2022 - 2026

                  8/ Záverečný účet obce za rok 2021

                  9/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu

                 10/ Diskusia

                  11/ Záver

                   


                                                                                                                               Jarmila Lopatová

                                                                                                                                starostka obce


Zoznam aktualít: