Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

 17.01.2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

uzavretá podľa § 6 ods. 12 písm. b) a d) a § 9a a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

(ďalej len „zmluva“)

1. Obec:  SUCHÉ

     Sídlo:       Obecný úrad Suché 150

    Zastúpená:  Jarmila Lopatová, starostka obce

    IČO:               00325848

    DIČ:               2020742625

Bankové spojenie (IBAN): SK35 5600 0000 0042 0505 8001

(ďalej len „obec”)

2. Prijímateľ: Centrum voľného času ako súčasť Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho

    Sídlo:          Lesná 28, 066 01 Humenné

    IČO: 00179205

    DIČ:  2021283176

Zastúpený:

Bankové spojenie (IBAN):  SK36 0900 0000 0000 9628 7084

                                               SLSP Prešov

(ďalej len „prijímateľ”)

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

Článok I

Predmet zmluvy

 1. Predmetom zmluvy je v súlade s ustanovením § 6 ods. 12 písm. b) a k) zákona č. 596/2003 Z. z.  poskytnutie finančných prostriedkov prijímateľovi z rozpočtu obce na mzdy a prevádzku na dieťa školského zariadenia cirkevného zriaďovateľa:

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov

Zastúpené: Mons. Doc. ThDr. Ľubomír Petrík, PhD – protosynkel Prešovskej archieparchie

Sídlo:           Hlavná 1, P. O. Box 135, 081 35 Prešov

Článok II

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku

 1. Výška finančných prostriedkov upravená touto Zmluvou je určená v súlade s dotknutými ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z.z. a zákona č. 564/2004 Z.z. a jeho vykonávacích predpisov nasledovne:

Hodnota koeficientu          Koeficient              Hodnota na dieťa           počet deti        celková suma

      98,70 €                                1,1                            108,57                            1                      108,57

 1. Obec poskytne uvedené prostriedky v dvoch splátkach v súlade s článkom III tejto Zmluvy a v súlade so zákonom.
 2. Obec si v súlade so zákonom vyhradzuje právo v priebehu rozpočtového roka upraviť výšku poskytovaných finančných prostriedkov na zostávajúce obdobie príslušného rozpočtového roka. O zmene bude informovať prijímateľa vo výzve na uzavretie dodatku k tejto Zmluve.

Článok III

Lehoty

 1. Prijímateľ predloží obci údaje, podľa ktorých obec poskytne zo svojich príjmov, finančné prostriedky na mzdy a prevádzku subjektov uvedených v čl. II tejto Zmluvy a to najneskôr do 25. septembra príslušného kalendárneho roka.
 2. Obec poskytne prijímateľovi finančné prostriedky na jeho bankový účet uvedený v záhlaví tejto Zmluvy a to do  20. februára  2022 vo výške 50 % z celkovej sumy za obdobie od 1.1.2022 do 30.6.2022

Za obdobie od 1.9.2022 do 31.12.2022 vo výške 50 % z celkovej sumy v termíne do 15. októbra 2022

 1. V prípade ak z dôvodov, ktoré nemohla obec ovplyvniť, príde k oneskoreniu platby, táto bude prijímateľa bezodkladne o tejto skutočnosti informovať. Pôjde najmä o situáciu, kedy obci budú v zmysle zákona poukázané prostriedky z výberu podielovej dane oneskorene.

Článok IV

Osobitné ustanovenia

 1. Obec je v zmysle zákona oprávnená vykonávať kontrolu údajov poskytnutých v zmysle čl. III ods. 1. tejto Zmluvy.
 2. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tejto zmluvy  a kontrolovať efektívnosť a účelnosť ich využitia.
 3. Prijímateľ je povinný umožniť poskytovateľovi kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tejto zmluvy a poskytnúť mu súčinnosť.

Článok V

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.decembra 2022.
 2.  Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
 3. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, zákona č. 596/2003 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z.  a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
 4. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorých obec obdrží dva a prijímateľ jeden originál.
 5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej zverejnenia na webovom sídle obce.

V Suchom  dňa 16.1.2022                                                          V                               dňa

          Jarmila Lopatová

          Starostka obce

_____________________________                                   ______________________________

podpis                                                                               podpis


Zoznam článkov:

1 2 >