Zmenšiť textZväčšiť text

Záverečný účet za rok 2020

 18.05.2021

Záverečný účet Obce Suché

za rok 2020

Predkladá : Jarmila Lopatová

Spracoval: Jarmila Lopatová

V Suchom dňa 17.05..2021

Návrh záverečného účtu

- vyvesený na úradnej tabuli dňa                  18.05.2021

- zverejnený na webovom sídle obce dňa     18.05.2021

Záverečný účet schválený OZ dňa ........................., uznesením č. ................

Záverečný účet obce za rok 2020

OBSAH :

 1. Rozpočet obce na rok 2020

 1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

 1. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

 1. Prebytok/schodok  rozpočtového hospodárenia za rok 2020

 1. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

 1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

 1. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

 1. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

 1. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

 1. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

 1. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  • zriadeným a založeným právnickým osobám
  • štátnemu rozpočtu
  • štátnym fondom
  • rozpočtom iných obcí
  • rozpočtom VÚC

 1. Hodnotenie plnenia programov obce

                      Záverečný účet obce za rok 2020

1. Rozpočet obce na rok 2020

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2017.

Obec v roku 2020 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako prebytkový. Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový . Kapitálový rozpočet bol schválený ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2019 uznesením č.40.

Zmeny rozpočtu:

- prvá  zmena  schválená dňa 14.12.2020 uznesením č.58

Rozpočet obce k 31.12.2020

Schválený rozpočet

Rozpočet

po poslednej zmene

Skutočné plnenie rozpočtu

%

Plnenia rozpočtu

Príjmy celkom

      128 096

157 079

216 754,03

137,99

z toho :

Bežné príjmy

111 558

119 774

123 691,16

103,27

Kapitálové príjmy

0

  0

    50 000

-

Finančné príjmy

  16 538

       37 305

    43 062,97

   115,43

Výdavky celkom

127 861

141 595

199 558,91

140,93

z toho :

Bežné výdavky

91 823

  94 095

 98 083,37

104,23

Kapitálové výdavky

36 038

  47 500

101 475,54

213,63

Finančné výdavky

          0

0

0

-

Rozpočtové hospodárenie obce

          235

  15 484

 17 195,12

111,05

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Výška príjmov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

Rozpočet po poslednej zmene na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

157 079

                 216 754,03

                137,99   

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet po poslednej zmene na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

119 774

                   123 691,16      

                  103,27

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 87 000 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 89 603,67 €, čo predstavuje plnenie na 102,99 %.

V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola krátená v dôsledku pandémie ochorenia COVI-19

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 14 030 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 13 492,17 €, čo je 96,17 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 11 788,52 €, dane zo stavieb boli v sume 1 691,85 € a dane z bytov boli v sume 11,80 €. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností  za stavby v sume 257,42 € a daň za byty v sume 5,80 €.

c/ Ostatné dane a poplatky

Z rozpočtovaných 6 150 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 5 756,71 €, čo predstavuje 93,61 % plnenie. Daň za psa bola prijatá v sume 430 €, poplatok za komunálne odpady v sume 5 326,71 € €. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky  za komunálny odpad v sume 168,36 €..

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet po poslednej zmene na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

3 754

                   4 868,86

                129,69

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

 Z rozpočtovaných 280 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 356,04 €, čo je 127,15% plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 96,29 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 259,75 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 2 944 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 2 832,20 €, čo je145,69 % plnenie. Ide o príjem správnych poplatkov v sume 782,75 €, príjem z Min. živ. prostredia  v sume 727,60 €,  cintorínske poplatky v sume 212,80 €, poplatky za stravné v sume 874,05 € a ostatné platby za poskytnuté služby v sume 235 €, ako sú poplatky za vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase a poplatky za dom smútku. Obec eviduje k 31.12.2020 pohľadávky za cintorínske poplatky v sume 4,80 €.

c/ Úroky z vkladov

Z rozpočtovaných 50 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0.€

d/ iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 1 480 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 680,62 €, čo je 113,55 % plnenie. Jedná sa o príjmy z dobropisov, vratiek z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

3) Bežné príjmy – transfery a granty:

Rozpočet po poslednej zmene na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

8 840

                9 969,75

                   112,78

Obec prijala nasledovné bežné granty a transfery:

P.č.

Poskytovateľ  

Suma v €

Účel

1.

Ministerstvo dopravy SR

              17,32

Cestná doprava a miestne komunikac

2.

Okresný úrad MI

            132,33

Register obyvateľov

3.

Okresný úrad MI

              18,00

Register adries

4.

Krajský úrad ŽP KE

             38,09

Ochrana prírody a krajiny

5.

Okresný  úrad  MI

         1 408,42

Voľby NRSR

6.

Štatistický úrad SR

         1 284,00

Sčítanie domov a bytov

7

Nadácia SPP

         5 952,00

Rekonštrukcia KD

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

Transfer na sčítanie domov a bytov bol v roku 2020 použitý vo výške 433,65 € a do roku 2021 bol presunutý na čerpanie v sume 850,35 €.

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia

COVID-19:

P.č.

Poskytovateľ 

Suma v €

Účel

1.

Okresný úrad MI

         1 119,59

Výdavky spojené s pandémiou

Granty a transfery prijaté v súvislosti s pandémiou boli použité na výdavky spojené s testovaním, ako sú dezinfekčné prostriedky, ochranné prostriedky, príspevky dobrovoľníkom a poskytnuté občerstvenie.

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet po poslednej zmene na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

0

50 000

-

Obec prijala nasledovné kapitálové granty a transfery:

P.č.

Poskytovateľ 

Suma v €

Účel

1.

Environmentálny fond SR

      50 000

Rekonštrukcia obecného úradu

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom..

5) Príjmové finančné operácie:       

Rozpočet po poslednej zmene na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

37 305

43 062,87

115,43

Z rozpočtovaných 37 305 €, bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 43 062,87 €, čo je 115,43 % plnenie. Jedná sa o presun nevyčerpanej dotácie z roku 2019 v sume 15 000 €, ktorá bola použitá na rekonštrukciu domu smútku a príjem z rezervného fondu v sume 28 062,87 €, ktorý bol použitý na rekonštrukciu obecného úradu v sume 15 027,87 € a na rekonštrukciu domu smútku v sume 11 987 € a rekonštrukciu kultúrneho domu v sume 1 048 €.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

Výška výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19

Rozpočet po poslednej zmene na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

141 595

             199 558,91

                   140,93

1) Bežné výdavky :

 Rozpočet po poslednej zmene na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

94 095

                98 083,37

                  104,23

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 43 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 44 375,83 €, čo je 103,20 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu a kontrolóra obce,

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 15 426 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 15 528,06 €, čo je 100,66 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov obecného úradu, kontrolóra obce,, odmien poslancov, odmien volebných komisií , odmien sčítacích komisárov,  a dohôd o vykonaní práce za zamestnávateľa pri voľbách do NR SR.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 32 719 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 35 334 €, čo je 107,99 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, telefón, poštovné, nákup výpočtovej techniky a prevádzkových strojov, programové vybavenie, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, všeobecný materiál,  nákup softvéru a zákonov, údržba kosačiek, PHM do kosačiek, poistenie majetku obce, stravovanie zamestnancov, poplatky za školenia, vývoz komunálneho odpadu, propagácia, špeciálne a všeobecné služby, bankové poplatky, poplatky autorským zväzom, platby za audit 2019, reprezentačné výdavky spojené s brigádnickou činnosťou pre obec a pre potreby obecného úradu, výdavky na bezpečnostného a požiarneho technika, výdavky na voľby do NR SR, výdavky na odmeny členom obecného zastupiteľstva, výdavky na sčítanie domov a bytov, výdavky spojené s pandémiou, ako sú dezinfekčné prostriedky, rúška, ochranné prostriedky, odmeny a občerstvenie dobrovoľníkom pri testovaní.

d) Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

Z rozpočtovaných 2 950 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 2 845,48 €, čo je 96,46 % čerpanie. Jedná sa o platby spoločnej úradovne Michalovce, centrám

voľného času a členských príspevkov ZMOS, RVC, ZPOZ, MAS, ZOOCR.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet po poslednej zmene na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

47 500

101 475,54

213,63

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Rozvoj obcí

Ide o nasledovné výdavky: :

- za spoločný územný plán obce čiastočná úhrada v sume 1 134 €

b) Obecný úrad

Ide o nasledovnú investičnú akciu :

- rekonštrukcia budovy obecného úradu v sume 65 784,04 €, z toho boli použité 

  prostriedky zo ŠR v sume 50 000 €, prostriedky z rezervného fondu v sume 15 027,87 €  

  a vlastné prostriedky v sume 756,17 €.

  

c) Cestná doprava

 Ide o nasledovné výdavky :

       -výkup pozemkov v sume 570,50 € na rekonštrukciu miestnych  komunikácie

d) Kultúrny dom

Ide o nasledovnú investičnú akciu :

- rekonštrukcia kultúrneho domu v sume 7 000 €, z toho boli použité prostriedky

z rezervného fondu v sume 1 048 € a prostriedky z nadácie SPP v sume 5 952 €..

e) Kultúrny dom

Ide o nasledovnú investičnú akciu:

-rekonštrukcia domu smútku a okolia v sume 26 987 €, z toho boli použité prostriedky

 rezervného fondu v sume 11 987 € a prostriedky zo ŠR prijaté v roku 2019 v sume

 15 000 €.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet po poslednej zmene na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

0

                     0             

                    -  

Výdavkové finančné operácie neboli rozpočtované.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

Bežné  príjmy spolu

123 691,16

Bežné výdavky spolu

98 083,37

Bežný rozpočet

+25 607,79

Kapitálové  príjmy spolu

50 000,00

Kapitálové  výdavky spolu

101 475,54

Kapitálový rozpočet

-51 475,54

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

-25 867,75

Úprava schodku -nevyčerpané dotácie

-850,35

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-26 718,10

Príjmové finančné operácie

43 062,87

Výdavkové finančné operácie

1 869,00

Rozdiel finančných operácií

+43 062,87

PRíjmy spolu 

216 754,03

 VÝDAVKY SPOLU

199 558,91

hOSPODáRENIE OBCE

17 195,12

Nevyčerpaná dotácia na sčítanie domov

850,35

Upravené hospodárenie obce

16 344,77

Výška prebytku/schodku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.

Schodok rozpočtu v sume 25 867,75. EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 850,35 EUR  bol v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný :

 • z finančných operácií                     26 718,10 EUR

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje - zvyšuje o :

 1. nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  850,35 EUR, a to na :

 • sčítanie domov a bytov v sume  850,35  EUR

Zostatok  finančných operácií v sume  26 718,10 EUR , bol  použitý na:

 • vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume         26 718,10 EUR

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 16 344,77 EUR, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 16 344,77 EUR.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle § 15zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

                                                                                                                                                       

Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2020

29 903,39

Prírastky - z prebytku hospodárenia za 2019

                      22 303,25      

               - zo zostatku fin. operácii za 2019

Úbytky   - použitie rezervného fondu

 Z toho    - Kapitálové výdavky

                 -rekonštrukcia KD, OCU a DS                                                    

               -Splátky úverov

                       28 062,87

                      28 062,87

                                             

KZ k 31.12.2020

                     24 143,77       

Finančné krytie :      41 557,97 Banka

                                      340,97 Pokladňa

                                 41 898,94          

                                      560,05 účet sociálneho fondu

                                      850,35  zostatok dotácie ŠR-sčítanie domov a bytov

                                 24 143,77 rezervný fond k 31.12.2020

                                 16 344,77 tvorba rezervného fondu za 2020

                                 41 898,94

                 

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Sociálny fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.

Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2020

                           726,04

Prírastky - povinný prídel                

                           246,94

Úbytky   - stravné lístky                   

                           392,63   

KZ k 31.12.2020

                           580,35

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

A K T Í V A

Názov 

     KS  k 31.12.2020 v €

PS  k 01.01.2020 v €

Majetok spolu

922 399

873 856

Neobežný majetok spolu

879 308

803 425

z toho :

Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok

781 763

                705 880

Dlhodobý finančný majetok

 97 545

  97 545

Obežný majetok spolu

 42 717

  69 912

z toho :

Zásoby

     186

      186

Dlhodobé pohľadávky

Krátkodobé pohľadávky

                       561

    1 649

Finančné účty

                  41 970

  68 077

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

Časové rozlíšenie

     374

       519

P A S Í V A

Názov

KS k 31.12.2020 v €

PS k 01.01.2020 v €

Vlastné imanie a záväzky spolu

922 399

873 856

Vlastné imanie

333 728

323 689

z toho :

Výsledok hospodárenia

                333 728

323 689

Záväzky

   9 040

 23  275

z toho :

Rezervy

 1 150

    1 220

Zúčtovanie medzi subjektami VS

    453       

Dlhodobé záväzky

    580

     726

Krátkodobé záväzky

 6 857

   6 329

Bankové úvery a výpomoci

                   

Časové rozlíšenie

               579 631

526 892

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020


Zoznam článkov:

1 2 >

Stav záväzkov k 31.12.2020