Zmenšiť textZväčšiť text

Záverečný účet za rok 2021

 23.05.2022

Záverečný účet Obce Suché

za rok 2021

Predkladá : Jarmila Lopatová

Spracoval: Jarmila Lopatová

V Suchom dňa 25.03..2022

Návrh záverečného účtu

- vyvesený na úradnej tabuli dňa                  25.03.2022

Záverečný účet schválený OZ dňa ........................., uznesením č. ................

Záverečný účet obce za rok 2021

OBSAH :

1.      Rozpočet obce na rok 2021

2.      Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

3.      Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

4.      Prebytok/schodok  rozpočtového hospodárenia za rok 2021

5.      Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

6.      Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021

7.      Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021

8.      Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

9.      Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

10.  Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

11.  Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:

-       zriadeným a založeným právnickým osobám

-       štátnemu rozpočtu

-       štátnym fondom

-       rozpočtom iných obcí

-       rozpočtom VÚC

12.  Hodnotenie plnenia programov obce

                      Záverečný účet obce za rok 2021

1. Rozpočet obce na rok 2021

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2017.

Obec v roku 2021 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako prebytkový. Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový . Kapitálový rozpočet bol schválený ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2020 uznesením č.61.

Zmeny rozpočtu:

- prvá  zmena  schválená dňa 17.12.2021 uznesením č.83

Rozpočet obce k 31.12.2021

Schválený rozpočet

Rozpočet

po poslednej zmene

Skutočné plnenie rozpočtu

%

Plnenia rozpočtu

Príjmy celkom

      109 936

144 808,05

144 480,86

99,77

z toho :

Bežné príjmy

109 936

120 872,88

121 802,02

100,76

Kapitálové príjmy

0

    7 590,40

      7 590,40

100,00

Finančné príjmy

0

    16 344,77

    15 088,44

     92,31

Výdavky celkom

102 411

129 353,39

118 504,59

 91,61

z toho :

Bežné výdavky

99 911

102 738,62

 94 575,96

92,05

Kapitálové výdavky

  2 500

  26 614,77

 23 928,63

89,91

Finančné výdavky

          0

0

0

-

Rozpočtové hospodárenie obce

        7 525

  15 454,66

 25 976,27

168,08

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

Výška príjmov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.

Rozpočet po poslednej zmene na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

14 808,05

                 144 480,86

                99,77   

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet po poslednej zmene na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

114 797

                   115 492,41                    

                  100,60

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 94 000 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 94 719,00 €, čo predstavuje plnenie na 100,76 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 14 030 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 13 618,90 €, čo je 97,07 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 11 891,97 €, dane zo stavieb boli v sume 1 709,43 € a dane z bytov boli v sume 17,50 €. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností  za stavby v sume 467,30 €, za pozemky v sume 194,47 €, za byty v sume 18,30 €..

c/ Ostatné dane a poplatky

Z rozpočtovaných 6 767 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 7 154,51 €, čo predstavuje 105,73 % plnenie. Daň za psa bola prijatá v sume 416,50 €, poplatok za komunálne odpady v sume 6 738,01 €. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky  za komunálny odpad v sume 548,17 € a daň za psa v sume 5,00 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet po poslednej zmene na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

2 709,88

                   2 880,04

                106,28

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

 Z rozpočtovaných 280 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 280,04 €, čo je 91,44% plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 96,29 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 159,75 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 1 890 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2 094,12 €, čo je 110,80 % plnenie. Ide o príjem správnych poplatkov v sume 6845 €, príjem z Min. živ. prostredia  v sume 363,80 €,  cintorínske poplatky v sume 163,20 €, poplatky za stravné v sume 678,12 €, príjem za pokuty v sume 10 € a ostatné platby za poskytnuté služby v sume 195 €, ako sú poplatky za vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase a poplatky za dom smútku. Obec eviduje k 31.12.2021 pohľadávky za cintorínske poplatky v sume 6,40 €.

 c/ iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 539,88 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 529,88 €, čo je 98,15 % plnenie. Jedná sa o príjmy z dobropisov v sume 124,69 €, vratiek z ročného zúčtovania zdravotného poistenia v sume 55,19 € a príjem za náhradu škody na majetku v sume 350 € za rozbité okná.

3) Bežné príjmy – transfery a granty:

Rozpočet po poslednej zmene na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

3 336

                3 429,57

                   101,89

Obec prijala nasledovné bežné granty a transfery:

P.č.

Poskytovateľ  

Suma v €

Účel

1.

Ministerstvo dopravy SR

              17,58

Cestná doprava a miestne komunikac

2.

Okresný úrad MI

            134,31

Register obyvateľov

3.

Okresný úrad MI

              18,00

Register adries

4.

Krajský úrad ŽP KE

             39,89

Ochrana prírody a krajiny

6.

Štatistický úrad SR

         2 449,79

Sčítanie obyvateľov

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia

COVID-19:

P.č.

Poskytovateľ 

Suma v €

Účel

1.

Okresný úrad MI

         770

Výdavky spojené s pandémiou

Granty a transfery prijaté v súvislosti s pandémiou boli použité na výdavky spojené s testovaním na úhradu faktúry za vykonané testovanie.

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet po poslednej zmene na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

7 590,40

7 590,40

100

Obec prijala nasledovné kapitálové granty a transfery:

P.č.

Poskytovateľ 

Suma v €

Účel

1.

Obec Petrovce n/Laborcom z MF SR

      3 590,40

Spoločný územný plán Petrovce n/Laborcom, Suché, Lesné

2.

Nadácia SPP

      4 000,00

Oporný múr pri DS a cintoríne

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom..

5) Príjmové finančné operácie:        

Rozpočet po poslednej zmene na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

16 344,77

15 088,44

92,31

Z rozpočtovaných 16 344,77 €, bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 15 088,14 €, čo je 92,31 % plnenie. Jedná sa o presun nevyčerpanej dotácie z roku 2020 v sume 850,35 €, ktorá bola použitá na sčítanie obyvateľov v roku 2021 a  príjem z rezervného fondu v sume 14 238,09 €, ktorý bol použitý na rekonštrukciu okolia domu smútku.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

Výška výdavkov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19

Rozpočet po poslednej zmene na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

129 353,39

             118 504,59

                   91,61

1/Bežné výdavky :

 Rozpočet po poslednej zmene na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

102 738,62

                94 575,96

                  92,05

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 47 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 43 774,82 €, čo je 93,14 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostky obce, pracovníčky obecného úradu a kontrolóra obce.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 16 675,70 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 15 991,66 €, čo je 95,90 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd starostky, pracovníčky obecného úradu, kontrolóra obce, z odmien poslancov a z odmien sčítacích komisárov pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 36 012,92 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 32 038,91 €, čo je 88,96 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, telefón, poštovné,  kancelárske potreby, čistiace prostriedky, všeobecný materiál,  nákup softvéru, poplatok za webovú stánku, nákup odbornej literatúry a prístupov k zákonom, ND a údržba kosačiek, PHM do kosačiek, poistenie majetku obce, stravovanie zamestnancov, poplatky za školenia, vývoz komunálneho odpadu, propagácia, špeciálne a všeobecné služby, bankové poplatky, poplatky autorským zväzom, platby za audit 2020, reprezentačné výdavky spojené s brigádnickou činnosťou pre obec a pre potreby obecného úradu, výdavky na úseku civilnej a požiarnej ochrany, údržba majetku obce, výdavky na

odmeny členom obecného zastupiteľstva, výdavky na sčítanie obyvateľov, domov a bytov, výdavky spojené s pandémiou, ako sú dezinfekčné prostriedky, rúška, ochranné prostriedky, odmeny za vykonanie testovania, prídel do sociálneho fondu. 

d) Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

Z rozpočtovaných 3 050 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 2 770,57 €, čo je 90,84 % čerpanie. Jedná sa o platby pre spoločnú úradovňu Michalovce a členských príspevkov ZMOS, RVC, ZPOZ, MAS, ZOOCR.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet po poslednej zmene na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

26 614,77

23 928,63

89,91

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Rozvoj obcí

Ide o nasledovné výdavky: :

- za spoločný územný plán obce Petrovce n/Laborcom, Suché, Lesné v sume 3 469 €,

  prostriedky hradené zo ŠR prostredníctvom platby z obce Petrovce n/Laborcom

b) Obecný úrad

Ide o nasledovnú investičnú akciu :

- rekonštrukcia budovy obecného úradu v sume 1 301 €, žalúzie a žľaby 

c) Cestná doprava

 Ide o nasledovné výdavky :

       -výkup pozemkov v sume 920,54 € na rekonštrukciu miestnych  komunikácie

d) Dom smútku a cintorín

Ide o nasledovnú investičnú akciu :

- oporný múr v objekte DS a cintorína v sume 18 238,09 €, z toho  prostriedky

z rezervného fondu v sume 14 238,09 € a prostriedky z nadácie SPP v sume 4 000 €.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet po poslednej zmene na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

0

                     0             

                    -  

Výdavkové finančné operácie neboli rozpočtované.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR

Bežné  príjmy spolu

121 802,02

Bežné výdavky spolu

94 575,96

Bežný rozpočet

27 226,06

Kapitálové  príjmy spolu

7 590,40

Kapitálové  výdavky spolu

23 928,63

Kapitálový rozpočet

-16 338,23

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

10 887,83

Úprava prebytku o nevyčerpané dotácie

0,00

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

10 887,83

Príjmové finančné operácie

15 088,44

Výdavkové finančné operácie

0,00

Rozdiel finančných operácií

+15 088,44

PRíjmy spolu 

144 480,86

 VÝDAVKY SPOLU

118 504,59

hOSPODáRENIE OBCE

25 976,27

Prebytok rozpočtu v sume 10 887,83 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na tvorbu

rezervného fondu.                                                                                 

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 15 088,44 EUR, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 v sume 25 976,27 EUR.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle § 15zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

                                                                                                                                                      

Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2021

24 143,77

Prírastky - z prebytku hospodárenia za 2020

      

               -  zo zostatku fin. operácii za 2020

                      16 344,77

Úbytky   - použitie rezervného fondu

 Z toho    - Kapitálové výdavky

                 -rekonštrukcia  DS a okolia                                                    

                 -Splátky úverov

                      14 238,09

                      14 238,09

                                             

KZ k 31.12.2021

                     26 250,45       

Finančné krytie :      51 669,56 Banka

                                   1 143.21 Pokladňa

                                 52 812,77          

                                      586,05 účet sociálneho fondu

                                 26 250,45 rezervný fond k 31.12.2021

                                 25 976,27 tvorba rezervného fondu za 2021

                                 52 812,77

                 

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Sociálny fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.

Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2021

                           580,35

Prírastky - povinný prídel  0,6%              

                           232,99

Úbytky   - príspevok na stravné lístky                   

                           270,48   

               - regenerácia pracovnej sily

                               0,00

KZ k 31.12.2021

                           542,86

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021

A K T Í V A

Názov 

     KS  k 31.12.2020 v €

KS  k 31.12.2021 v €

Majetok spolu

922 399

930 131

Neobežný majetok spolu

879 308

875 039

z toho :

Dlhodobý nehmotný majetok

0

    4 603

Dlhodobý hmotný majetok

781 763

                773 449

Dlhodobý finančný majetok

 97 545

  96 987

Obežný majetok spolu

 42 717

  54 684

z toho :

Zásoby

     186

      186

Dlhodobé pohľadávky

Krátkodobé pohľadávky

                       561

    1 244

Finančné účty

                  41 970

  53 254

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

Časové rozlíšenie

     374

      408

P A S Í V A

Názov

KS k 31.12.2020 v €

KS k 31.12.2021 v €

Vlastné imanie a záväzky spolu

922 399

930 131

Vlastné imanie

333 728

355 274

z toho :

Výsledok hospodárenia

                333 728

355 274

Záväzky

   9 040

    8 441

z toho :

Rezervy

 1 150

    1 150

Zúčtovanie medzi subjektami VS

    453       

Dlhodobé záväzky

    580

      543

Krátkodobé záväzky

 6 857

   6 748

Bankové úvery a výpomoci

                   

Časové rozlíšenie

               579 631

566 416

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021

Stav záväzkov k 31.12.2021

Druh záväzku

Záväzky celkom k 31.12.2021

z toho v  lehote splatnosti

z toho po lehote splatnosti

Druh záväzkov voči:

-   dodávateľom

1 220,99

1 220,99

-   zamestnancom

46,23

46,23

-   poisťovniam

2 021,90

2 021,90

-   daňovému úradu

738,78

738,78

-   štátnemu rozpočtu

  • 09.12.2022 | 0.08 Mb
  • 09.12.2022 | 0.04 Mb

  • Zoznam článkov:

    1 2 >